Budistička kosmologija

Budine ideje o univerzumu u kojem živimo ogledaju se u ključnom odlomku iz Govora o strahu i strepnji (Bhayabherava sutta, MN 4.27):

“Kada je moj koncentrisan um postao tako pročišćen, blistav, bez i najmanje nečistoće, bez nesavršenosti, prilagodljiv, lako vođen, postojan i stabilan, usmerih ga ka znanju o svojim prošlim životima. Sećao sam se mnoštva prošlih života, jednog rođenja, dva… hiljadu, sto hiljada, mnogih eona skupljanja ovoga sveta, mnogih eona širenja ovoga sveta, mnogih eona skupljanja i širenja ovoga sveta.”

Ova ideja kosmičkih ciklusa je u skladu sa temeljnim budističkim viđenjem stvari kao večnih procesa upravljanih uzrocima i stanjima, koja sa svoje strane imaju sopstvene uzroke i tako beskonačno unazad, bez početnog, prvog uzroka koji bi se mogao jasno identifikovati: “Monasi, ovoj samsāri se ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom.” (Tinakattha sutta, SN 15:1)

Iako tek u Abhidhammi  vidimo pokušaj da se prikaže sistematizovana slika budističke kosmologije, sve osnovne principe na kojima počiva ta slike možemo naći raštrkane već u nikāyama. Među njima ključna su tri principa. 1) Postoji hijerarhija različitih nivoa postojanja. Niži nivoi: životinje (tiraććhdnayoni), gladni duhovi (pettivisaya) i različita čistilišta (niraya). Iznad njih je nivo ljudi (manussa), a nad njim različiti nebeskih nivoi božanstava i brāhmi. 2) Bića se neprekidno preporađaju na nekom od ovih nivoa, u skladu sa svojim voljnim postupcima. Deset štetnih (akusala) načina postupanja (kammapatha) vode do preporađanja na nivoima nižim od ljudskog. Deset korisnih (kusala) načina postupanja vode do preporađanja na nivou ljudi ili nižem od tog. I na kraju, napredne faze meditacije kao što su četiri nivoa zadubljenja (đhāna) vode do preporađanja na nebeskim niovima. 3) Različiti nivoi egzistencije manifestuju se kao “svetovi” (loka-dhatu). Postoji bezbroj svetova, koji se šire i skupljaju u nezamislivo dugim ciklusima.

Shematski prikaz budističkog viđenja kosmosa može se naći ovde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s