Budini snovi

Ovih dana naiđoh u Anguttara nikayi na jednu zanimljivu suttu, gde se opisuje pet Budinih snova iz vremena dok je bio još neprobuđen. Snovi se objašnjavaju na različite načine, ali svaki od njih je i nagoveštaj velikog probuđenja.

Snovi (AN 5:196)

“Monasi, pre probuđenja, dok je bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni, pet velikih snova usnio je Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni. Kojih pet?

(1) Pre probuđenja, dok je bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni, Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio je] da je ova moćna zemlja njegova postelja, a Himalaji, kralj među planinama, beše njegov jastuk; njegova leva ruka počivala je nad istočnim morem, desna ruka nad zapadnim morem, a oba stopala nad južnim morem. To beše prvi veliki san koji je usnio Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni pre svoga probuđenja, dok je još bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.

(2) I opet, pre probuđenja… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio je] da mu je trava po imenu tiriya iznikla iz pupka i dosegla sve do neba. To beše drugi veliki san koji je usnio Tathāgata… dok je još bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.

(3) I opet, pre probuđenja… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio je] da su od stopala počeli da mu gmižu beli crvi sa crnom glavom sve do kolena i prekrili ih. To beše treći veliki san koji je usnio Tathāgata… dok je još bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.

(4) I opet, pre probuđenja… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio je] da su četiri ptice različitih boja došle sa četiri različite strane sveta, sletele mu kraj nogu i postale bele. To beše četvrti veliki san koji je usnio Tathāgata… dok je još bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.

(5) I opet, pre probuđenja… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio je] da se ispeo na ogromnu planinu balege, a da se njome nije uprljao. To beše peti veliki san koji je usnio Tathāgata… dok je još bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.

(1) Monasi, kada je – pre probuđenja, dok je bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni – Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio] da je ova moćna zemlja njegova postelja, a Himalaji, kralj među planinama, njegov jastuk; da njegova leva ruka počiva nad istočnim morem, desna ruka nad zapadnim morem, a oba stopala nad južnim morem, [to je bilo predskazanje] da će dostići nenadmašno, potpuno probuđenje. Ovaj prvi veliki san usnio je [kao znak] predstojećeg probuđenja.

(2) Monasi, kada je… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio] da mu je trava po imenu tiriya iznikla iz pupka i dosegla sve do neba, [to je bilo predskazanje] da će mnogi domaćini odeveni u belo uzeti utočište u Tathati za ceo život. Ovaj drugi veliki san usnio je [kao znak] predstojećeg probuđenja.

(3) Monasi, kada je… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio] da su od stopala počeli da mu gmižu beli crvi sa crnom glavom sve do kolena i prekrili ih, [to je bilo predskazanje] da će se probuditi za plemeniti osmostruki put i dobro ga objaviti božanskim i ljudskim bićima. Ovaj treći veliki san usnio je [kao znak] predstojećeg probuđenja.

(4) Monasi, kada je… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio] da su četiri ptice različitih boja došle sa četiri različite strane sveta, sletele mu kraj nogu i postale bele, [to je bilo predskazanje] da će članovi različitih klasa – khattiye, brahmani, vesse i sudde – napustiti život kućedomaćina i postati beskućnici u ime Dhamme i prakse koje je objavio Tathāgata, a zatim dostići nenadmašno probuđenje. Ovaj četvrti veliki san usnio je [kao znak] predstojećeg probuđenja.

(5) Monasi, kada je… Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni [usnio] da se ispeo na ogromnu planinu balege, a da se njome nije uprljao, [to je bilo predskazanje] da će dobijati ogrtače, hranu, boravište i lekove, da će ih koristiti a da njima ne bude zadobljen, opsednut, zaslepljen, da će uvideti opasnost i izlaz iz nje. Ovaj peti veliki san usnio je [kao znak] predstojećeg probuđenja.

Ovih pet snova, monasi, usnio je Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni, dok je bio tek bodhisatta, još uvek ne potpuno probuđeni.”

Ovaj drugi san, sa travom koja raste iz Budinog pupka, jasno podseća na priču o usnulom Višnuu, iz čijeg pupka raste lotos, na kojem je Brahma. Početak novog kosmičkog ciklusa.

index

 

Budistička kosmologija

Budine ideje o univerzumu u kojem živimo ogledaju se u ključnom odlomku iz Govora o strahu i strepnji (Bhayabherava sutta, MN 4.27):

“Kada je moj koncentrisan um postao tako pročišćen, blistav, bez i najmanje nečistoće, bez nesavršenosti, prilagodljiv, lako vođen, postojan i stabilan, usmerih ga ka znanju o svojim prošlim životima. Sećao sam se mnoštva prošlih života, jednog rođenja, dva… hiljadu, sto hiljada, mnogih eona skupljanja ovoga sveta, mnogih eona širenja ovoga sveta, mnogih eona skupljanja i širenja ovoga sveta.”

Ova ideja kosmičkih ciklusa je u skladu sa temeljnim budističkim viđenjem stvari kao večnih procesa upravljanih uzrocima i stanjima, koja sa svoje strane imaju sopstvene uzroke i tako beskonačno unazad, bez početnog, prvog uzroka koji bi se mogao jasno identifikovati: “Monasi, ovoj samsāri se ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom.” (Tinakattha sutta, SN 15:1)

Iako tek u Abhidhammi  vidimo pokušaj da se prikaže sistematizovana slika budističke kosmologije, sve osnovne principe na kojima počiva ta slike možemo naći raštrkane već u nikāyama. Među njima ključna su tri principa. 1) Postoji hijerarhija različitih nivoa postojanja. Niži nivoi: životinje (tiraććhdnayoni), gladni duhovi (pettivisaya) i različita čistilišta (niraya). Iznad njih je nivo ljudi (manussa), a nad njim različiti nebeskih nivoi božanstava i brāhmi. 2) Bića se neprekidno preporađaju na nekom od ovih nivoa, u skladu sa svojim voljnim postupcima. Deset štetnih (akusala) načina postupanja (kammapatha) vode do preporađanja na nivoima nižim od ljudskog. Deset korisnih (kusala) načina postupanja vode do preporađanja na nivou ljudi ili nižem od tog. I na kraju, napredne faze meditacije kao što su četiri nivoa zadubljenja (đhāna) vode do preporađanja na nebeskim niovima. 3) Različiti nivoi egzistencije manifestuju se kao “svetovi” (loka-dhatu). Postoji bezbroj svetova, koji se šire i skupljaju u nezamislivo dugim ciklusima.

Shematski prikaz budističkog viđenja kosmosa može se naći ovde.