Pitanja mladog brahmana Mogharāđe

Mogharāđamāṇavapuććhā, Sn V.15

1116. „Već sam Sakyanina pitao dvaput,“
(reče poštovani Mogharāđa),
„ali mi Vidilac nije odgovorio.
Pa ipak, čuh da božanski rišiji
odgovaraju tek kada su triput pitani.

1117. U pogledu ovoga sveta, drugoga sveta,
sveta Brahme, zajedno sa božanstvima,
ja ne znam kako ti na njih gledaš,
kakav je o tome stav slavnoga Gotame.

1118. Zato dođoh iz potrebe da postavim pitanje
onome ko sve to jasno vidi.
Kako na ovaj svet gledati treba
pa da nas vladar smrti ne opazi?“

1119. „Na ovaj svet gledaj kao na prazninu,1
i stalno pažljiv ostani, Mogharađo.
Reši se vere u sopstvo, tako ćeš smrt nadmašiti.
Ko na svet ovako gleda, nevidljiv je vladaru Smrti.“


Beleška
1 O gledanju na svet kao na prazninu videti Suññataloka suttu (SN 35:85).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s